1. Algemeen               

zijn macht’. Daartussen wordt in afwisselend gebogen en gestrekte houding gewerkt. Omdat een opperman vaak ontbreekt, moet de tegelzetter/klusjesman meestal zelf cement, zand, water en de speciebak versjouwen – soms enkele trappen omhoog – en de specie bereiden. Dit alles vergt een grote inspanning van de schouder- en bovenarm spieren, en het onderste deel van de rug; bij het omzetten van de specie ook het bovenste deel van de rug. Bij het leggen van vloertegels zit de tegelzetter langdurig voorovergebogen op de knieën; dit kan afgewisseld worden met gehurkte of diep gebogen houdingen. De belasting komt hier vooral terecht op de knieën, de wervelkolom, bovenarmen en schouders. Hoe groter en zwaarder de te leggen tegels, hoe groter de belasting. Door de in elkaar gedoken houding kunnen ook maagklachten ontstaan. Tegelzetten is voor een groot deel ook een kwestie van ‘scherp kijken’: de ogen worden zwaar belast doordat de gehele dag goed gekeken moet worden of het werk netjes gezet wordt. Voorts moet gewezen worden op het grote aantal letsels veroorzaakt door het zich stoten of schuren aan scherpe kanten of ruwe oppervlakken; bij gebruik van kniebeschermers tijdens het leggen van vloeren kunnen de bandjes pijnlijk knellen in de knieholte.

2. Werkzaamheden : De werkzaamheden van de tegelzetter/klusjesman bestaan uit voorbereidend werk, het aanmaken van mortel of lijm, het aanbrengen van de tegels etc.., en het inwassen van tegels. Tot de voorbereidingen behoren het lezen van bestek en tekeningen,leidingwerk, het bijwerken van de ondergrond, het aftekenen enz. Afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond en het gebruikte soort bevestigingsmiddel (mortel, lijm, kleefpasta) wordt de ondergrond geëgaliseerd, en zo nodig behandeld met een primer of een voorstrijkmiddel. Vloeren moeten soms worden voorzien van waterdichte en/of geluiddempende lagen (asfalt bitumenvilt, gebitumineerd glasvlies, zwevende deklaag). Wandtegels worden vaker gelijmd dan gezet, en vanwege de mogelijkheid om van boven naar beneden te werken. 

3. Werkomstandigheden : De werkomstandigheden van de tegelzetter worden voor een deel bepaald door de ruimte waarin gewerkt moet worden. Soms moet in ruimtes gewerkt worden, waar de bewegingsruimte klein is (WC, douchecel, kelder) zodat men vaak in ongunstige houdingen moet werken om overal bij te kunnen. 

3.1 Fysieke belasting : De lichamelijke belasting bij het betegelen van muren is mede afhankelijk van de hoogte waarop gewerkt wordt: beneden 1 meter wordt vaak in sterk gebogen of gehurkte houding, met iets gedraaide rug, gewerkt; boven ca. 1,60 meter werkt men met rechte rug, soms ‘boven

zijn macht’. Daartussen wordt in afwisselend gebogen en gestrekte houding gewerkt. Omdat een opperman

vaak ontbreekt, moet de tegelzetter meestal zelf cement, zand, water en de speciebak versjouwen – soms enkele

trappen omhoog – en de specie bereiden. Dit alles vergt een grote inspanning van de schouder- en bovenarmspieren,

en het onderste deel van de rug; bij het omzetten van de specie ook het bovenste deel van de rug. Bij het leggen van

vloertegels zit de tegelzetter langdurig voorovergebogen op de knieën; dit kan afgewisseld worden met gehurkte of

diep gebogen houdingen. De belasting komt hier vooral terecht op de knieën, de wervelkolom, bovenarmen en

schouders. Hoe groter en zwaarder de te leggen tegels, hoe groter de belasting. Door de in elkaar gedoken houding

kunnen ook maagklachten ontstaan. Tegelzetten is voor een groot deel ook een kwestie van ‘scherp kijken’: de ogen

worden zwaar belast doordat de gehele dag goed gekeken moet worden of het werk netjes gezet wordt. Voorts

moet gewezen worden op het grote aantal letsels veroorzaakt door het zich stoten of schuren aan scherpe kanten of

ruwe oppervlakken; bij gebruik van kniebeschermers tijdens het leggen van vloeren kunnen de bandjes pijnlijk

knellen in de knieholte.

3.2 Werkstress : De psychosociale belasting wordt, zoals overal in de bouw, vooral veroorzaakt door de tijdsdruk waaronder gewerkt moet worden, omdat vanwege de concurrentie tegen scherpe prijzen moet worden ingetekend op een opdracht. 

3.3 Geluid : Lawaai wordt incidenteel veroorzaakt door de tegelzetter zelf, bij het werken met tegel- of steenzaagmachines. Bij het zagen van harde tegels kan het geluidniveau oplopen tot boven de 100 dB(A); bij een dergelijk lawaainiveau is gehoorbescherming noodzakelijk. Volgens de wet moeten bij geluidsniveaus boven 85 dB(A) door de werkgever maatregelen getroffen worden om het geluidsniveau te verminderen, en moeten gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar worden gesteld bij niveaus boven 80 dB(A). De werknemers zijn verplicht gehoorbescherming te dragen bij geluidsniveaus boven 85 dB(A). In het algemeen echter ondervindt de tegelzetter alleen last van geluidhinder, wanneer in de directe omgeving andere lawaaiige werkzaamheden worden uitgevoerd (elektrisch timmerwerk als schaven en decoupeerzagen, werk met slijptollen of sloophamers, of installatie montagewerk). 

3.4 Trillingen Bij gebruik van een tegel- of steenzaag zal blootstelling aan hand- armtrillingen plaatsvinden. Gegevens hieromtrent ontbreken echter. 

3.5 Klimaat Tegelzetters werken vrijwel altijd in binnenruimten, die niet of gedeeltelijk glasdicht zijn en nog niet van deuren voorzien. Daardoor zal het in de werkruimte vaak tochten. Vooral in de winter leidt dit tot klachten en ziekteverzuim.er dient altijd en ruimte te zijn waar de tegelzetter moet kunnen werken voor het snijden van tegels als de badkamer te klein is.

3.6 Toxische of hinderlijke stoffen In toenemende mate krijgen tegelzetters te maken met toxische en/of hinderlijke stoffen: niet alleen de toegepaste lijmen, maar ook voorstrijk-, bind- en hechtmiddelen en voegenvullers kunnen componenten bevatten die tot klachten kunnen leiden. Het is niet mogelijk hier alle componenten te behandelen; de samenstelling van deze producten wordt vaak niet bekend gemaakt, er zijn veel verschillende producten op de markt, en deze worden regelmatig verbeterd, veranderd of vervangen door nieuwe producten. Men is gehouden de aanwijzingen op de verpakking te volgen; wanneer men vermoedt dat bepaalde producten schadelijk zijn, kan via de BGD of via de Stichting Arbouw verzocht worden om informatie of om nader onderzoek

Als men asbest in het huis aantreft zal er een anders speciaal bedrijf ingehuurd moeten worden van ernstige gevolgen voor de  tegelzetter die longkanker veroorzaken, maar ook asbestose (bindweefselvorming in de longen) en van mesothelioom, een specifiek door asbest veroorzaakte vorm van kanker. Omdat een veilige grenswaarde niet aangegeven kan worden, moet het werken met deze lijmsoorten – voor zover ze nog aangetroffen worden- ten zeerste afgeraden worden. Sinds 1 juli 1993 is het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet van kracht en is het verwerken en bewerken van asbesthoudende materialen verboden. Tweecomponentenlijmen: Deze lijmen worden door tegelzetters niet zo vaak gebruikt; diverse componenten van tegelzetters niet zo vaak gebruikt; diverse componenten van epoxy-lijmen kunnen contacteczeem veroorzaken.

3.7 Verlichting De verlichting tijdens tegelzetten bestaat meestal uit daglicht, aangevuld met kunstlicht. Goede verlichting is belangrijk, omdat tegelzetten een ‘scherpe blik’ vereist. 

3.8 Hygiëne Toiletten zijn op de bouwplek meestal aanwezig, wanneer de tegelzetter er aan de slag gaat; op kleine bouwplaatsen is dit niet altijd het geval, en soms is men op ‘de buren’ aangewezen. Zeep en handdoeken neemt men meestal zelf mee. Goede hygiënische voorzieningen zijn noodzakelijk; het is belangrijk dat er vers stromend water op de werkplek beschikbaar is. Als er geen keet met een watertank kan komen dan moeten andere maatregelen worden getroffen. Ook wat betreft de toiletvoorzieningen moeten faciliteiten aanwezig zijn: goede voorzieningen zijn wettelijk voorgeschreven. 

3.9 Veiligheid Gezien de grote verscheidenheid van werkruimten, is voor de tegelzetter geen algemeen beeld van de veiligheid te geven. Vaak wordt geïmproviseerd om op voldoende hoogte te kunnen werken; en zijn er steigers, dan worden er vaak zoveel hulpmiddelen op geplaatst, dat de manoeuvreerruimte al te zeer wordt ingeperkt. Adequate beroepskleding wordt meestal niet gedragen, van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt weinig gebruik gemaakt. Ook elektrische voorzieningen worden op nieuwe bouwplaatsen vaak provisorisch en niet afdoende veilig (met name waterdicht) aangelegd. Het percentage tegelzetters dat vindt dat het niet in orde is met de veiligheid op het werk is vrij hoog. 

3.10 Persoonlijke beschermingsmiddelen Gebruik van handschoenen tijdens het tegelzetten en klussen is zeer aan te bevelen, gezien de mogelijkheid dat via huidcontact bepaalde componenten van tegellijmen kunnen worden opgenomen. Het gevoel voor de juiste stand van de tegel wordt er echter door beperkt. Tijdens het gebruik van een tegelzaagmachine, en wanneer in de directe omgeving van de tegelzetter door anderen veel lawaai wordt geproduceerd, is het dragen van goed dempende oorkappen of otoplastieken noodzakelijk. Het dragen van adembescherming tijdens het voorstrijken, het aanmaken en aanbrengen van lijm, tijdens het verwijderen van lijmresten of bij ander werk met oplosmiddelen, verdient aanbeveling; een volgelaatsmaskerr met A-filter wordt aangeraden. De filters moeten regelmatig worden verwisseld. Wanneer blootstelling aan kwartsstof mogelijk is, moet eveneens ademhalingsbescherming gedragen worden: een masker of helm met aangeblazen P2- of P3-gefilterde lucht wordt aangeraden. 

3.11 Beroepsgebonden aandoeningen Onder tegelzetters komen veel schouder-, rug- en knieklachten voor. In een enquête (1983) noemde ongeveer de helft van de ondervraagden klachten (stank, hoofdpijn, hartkloppingen, last van luchtwegen, ogen, handen) die volgens hen verband hielden met het werken met ‘giftige’ stoffen; in welke mate de gebruikte lijmen de oorzaak hiervan zijn is niet bekend. Overgevoeligheid van de huid komt relatief vaak voor, en tegelzetters worden vaker dan andere bouwvakkers behandeld voor huidziekten. Ook maagklachten komen onder tegelzetters veelvuldig voor. 

3.12 Maatregelen en oplossingen Voor tegelzetters lijken in hoogte verstelbare werkplateaus, zoals ook voor metselaars worden aanbevolen, een goed hulpmiddel om het vele bukken en tillen te beperken. Niet in elke situatie zal hiervan gebruik gemaakt kunnen 

worden; met name bij renovatiewerk en bij kleine klussen ‘bij mensen aan huis’ zijn de mogelijkheden beperkt, en voor de vloerenleggers gaat het in het geheel niet op. Gebruik van kleine tegels en/of licht materiaal kan voor de laatste groep een verlichting betekenen. Gebruik van mortel in plaats van lijm verdient de voorkeur. Ontwikkeling (en gebruik) van lijmsoorten die zo weinig mogelijk schadelijke stoffen bevatten is ten zeerste gewenst. 

3.13 Betaling dient te geschieden in euro’s en dient direct over geboekt te worden via een Betaalverzoek,Tikkie,Overschrijving, Wij zijn een eenmanszaak en heb veel gemaakte kosten die ook direct dienen worden betaald.

Er dient van te voren 40% van het bedrag worden te voldoen voordat de werkzaamheden zijn begonnen, deze zijn nodig om materialen en dergelijke in te kopen.

Het einde bedrag wordt betaald als de werkzaamheden ten einde zijn.

Betalingen dienen diezelfde dag worden voldaan als de werkzaamheden klaar zijn (Contant,Tikkie,Overschrijving).

Word daar niet aan voldaan zal de 2de dag dat werkzaamheden klaar zijn er rente komen. (wij geven u 1 extra dag het kan zijn dat men het pin/overschrijf limit is vergeten dat duurt meestal 24 uur) van 2% per dag zolang het geld niet is ontvangen of een bewijs van betaling is getoond.

Als de klant een dag of langer niet thuis kan zijn vanwege omstandigheden dan brengen wij per dag 360,00 €; in rekening.

3.14  Bij sloopwerkzaamheden klant dient altijd te zorgen dat de weg vrij is van obstakels (tafels,stoelen vazen etc .. wij zijn niet aansprakelijk voor het eventueel maken van schade die daardoor is ontstaat.

Soms wilt de klant de badkamer zelf slopen en als dit niet goed gebeurd en Bijvoorbeeld : dat er nog tegellijm aan de wanden zitten dan moet wij dat nog steeds slopen van de wanden om ze te (vlak maken) dan brengen wij kosten in rekening per uur dat we bezig zijn  € 45,00 voor elk uur dat we lang bezig zijn, Als er geen vlakken,wanden zijn kunnen wij ook niet garanderen dat het tegelwerk altijd vlak is.. 

3.15 Klant dient zelf zorg te dragen voor afvoeren van puin. Er kan ook een dag ontstaan doordat vanwege de zware werkzaamheden een dag gehinderd kan worden.

tussendoor moet wij soms nieuw werk aannemen omdat men eenmanszaak is.

3.16 Wij geven 10 jaar garantie op het gemaakte tegelwerk niet op het materiaal en exclusief het sanitair.

3.17  Bij annulering kost ons natuurlijk een hoop geld omdat wij u hebben ingepland, als u wilt annuleren dient u dat 2 maanden van te voren te doen. 

Aangezien wij voorbereid te werk gaan en de meeste materialen al inkopen van te voren voordat wij de werkzaamheden gaan verrichten. 40 % van het bedrag dient betaald te worden om de schade op te vangen als u niet binnen 2 maanden annuleert.

3.18  Alle door Uw persoonlijke Monteur gehanteerde prijzen voor levering af magazijn, werkplaats, webwinkel, etc luiden in Euro’s.

  1. Prijzen zijn exclusief Omzetbelasting, of anders vermeld.
  2. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde conform en onverminderd hetgeen in artikel 1 is bepaald door Uw persoonlijke Monteur Sterk worden aangepast indien de prijzen van materialen en grondstoffen een verhoging hebben ondergaan of zich andere omstandigheden hebben voorgedaan die een prijsaanpassing rechtvaardigen.
  3. In de overeengekomen prijs is niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de door Uw Persoonlijke Monteur ten behoeve van de wederpartij gemaakte transportkosten.

3.19  Als klant zelf het sanitair en tegels heeft ingekocht heeft geven wij hierop geen garantie op de ingekochte materialen staat standaard al verplicht op 2 jaar garantie volgens de wet. daarom die de klant dient zelf te zorgen de materialen op de werkplek in de buurt komen te liggen, (niet onderaan bij de trap), het is niet zo Uw Persoonlijke Monteur trappen moet  lopen om zelf te halen. Bijvoorbeeld een kamer ernaast of gang is voldoende.

4.00  INCASSO 

  1. Indien Uw Persoonlijk Monteur ter verkrijging van opeisbare vorderingen op de wederpartij overgaat tot maatregelen van incasso zullen alle kosten daarvan, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke waaronder te verstaan proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand voor rekening komen van de wederpartij.
  2. De in lid 1 bedoelde kosten zullen tenminste 125 euro bedragen doch indien dit resulteert in een hoger bedrag in ieder geval 15% van de waarde van door de wederpartij te leveren prestatie, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk door Uw Persoonlijke Monteur sterk zijn gemaakt.
  3. Wanneer het faillissement van de wederpartij door Uw Persoonlijke Monteur wordt aangevraagd, is de wederpartij gehouden buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende kosten de aan de faillissementsaanvrage verbonden kosten voor zijn rekening nemen. Eventueel door Uw Persoonlijk Monteur  gemaakte kosten van maatregelen tot beslag komen eveneens voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4.01  Onvoorziene kosten kunnen ontstaan daar de Uw Persoonlijke monteur niet alles kan zien wat er in de muur plafond ,vloer etc.. .Helaas komt dat in de alle gevallen voor dat er onvoorziene kosten bijkomen omdat wij zo accuraat de offerte  berekenen, de werkzaamheden gaan pas verder als tegenpartij akkoord gaat dat er meer kosten gemaakt moet worden dan is opgeschreven op de offerte.